15 marca 2023

Jak przenosić dane między repozytoriami EDM w Polsce? Przepisy i procedury.

Usługi chmurowe dla podmiotów leczniczych zdobywają coraz większą popularność. Specyfika korzystania z aplikacji w modelu SaaS stawia przed jednostkami leczniczymi nowe wyzwania, które nie występują w tradycyjnym modelu on-premise. Jednym z nich jest migracja danych/dokumentów w przypadku zakończenia korzystania z usług konkretnego dostawcy.

Migracja danych EDM on premise

Podmiot leczniczy ma najczęściej pełny, fizyczny dostęp do bazy danych i do infrastruktury, na której zapisano dokumenty. Przy wymianie oprogramowania dostęp ten pozwala jednostce na wyeksportowanie danych za pomocą mechanizmów wbudowanych w bazę danych (np. zapytania SQL). Mechanizmy te są niezależne od dostawcy aplikacji i nawet przy braku współpracy z jego strony pozwalają na wyodrębnienie danych.

Migracja danych EDM SaaS

W modelu SaaS jednostka ma dostęp tylko do interfejsu użytkownika oraz API usługodawcy. Eksport danych ograniczony jest wówczas do funkcjonalności API oraz interfejsu. W teorii, po rozwiązaniu umowy klient usługi może utracić dostęp do swojego konta oraz do oprogramowania. W praktyce natomiast taka sytuacja jest niedopuszczalna, w szczególności w odniesieniu do dokumentacji EDM.

Minister Zdrowia wskazuje standard EDM

Zagadnienie eksportu dokumentacji EDM zostało zidentyfikowane przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 oraz z 2022 r. poz. 64 i 974) w rozporządzeniu zapisano następującą regulację:

„§ 1. 6. System teleinformatyczny, w którym jest prowadzona dokumentacja, zapewnia:

(…)
8) możliwość eksportu całości danych w standardach i formatach, o których mowa w pkt 6, w sposób umożliwiający odtworzenie ich w innym systemie teleinformatycznym.”,

gdzie formaty, o których mowa to PIK HL7 CDA i DICOM:

6) możliwość prowadzenia i udostępniania dokumentacji w formatach i standardach wydanych na podstawie art.  11 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292 oraz z 2022 r. poz. 655, 830 i 974), a w przypadku ich braku – możliwość prowadzenia i udostępniania dokumentacji w standardach HL7 oraz DICOM lub innych standardach i formatach;.

Polskie prawo określa więc format i standard danych EDM, który można wykorzystać do migracji i komunikacji pomiędzy repozytoriami elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Systemem P1.

Procedura przenoszenia danych EDM sprowadza się do 3 kroków:

  1. Pobranie dokumentów z obecnego repozytorium, w oparciu o wymagane prawem standardy: PIK HL7 CDA, IHE XDS.b
  2. Załadowanie dokumentów do nowego repozytorium
  3. Zmiana indeksów w P1

Migracja danych EDM z Chmury dla Zdrowia

Po zakończeniu umowy jednostka lecznicza dysponuje 30 dniowym okresem, w którym ma czas na pobranie kompletu dokumentów w postaci paczki danych zgodnych ze standardem IHE XDS.b.

Pobraną paczkę z dokumentami można zaimportować automatycznymi narzędziami do lokalnego repozytorium EDM (umieszczonego w infrastrukturze jednostki) lub przekazać do importu nowemu dostawcy repozytorium.

Nowy dostawca zobowiązany jest do zaktualizowania indeksów EDM w systemie P1, aby wszystkie odnośniki (indeksy) prawidłowo wskazywały na nowe repozytorium. W P1 istnieje stosowne API do wykonania tej operacji.

Scenariusz alternatywny wykorzystania standardu IHE XDS.b

Dostawca nowego repozytorium może pobrać kolejno poszczególne dokumenty za pomocą transakcji IHE XDS.b i zapisać je w nowym repozytorium. W obsługę takich transakcji wyposażone powinno być każde repozytorium EDM w Polsce. Należy jednak podkreślić, że taka realizacja procesu migracji jest znacznie mniej efektywna i nie jest zalecana przez Chmurę dla Zdrowia.

Praktyczne realizacje w Chmurze dla Zdrowia

Powyższe procesy i procedury migracji  były już skutecznie wykorzystywane w ramach repozytorium EDM oferowanego przez Chmurę dla Zdrowia, zarówno w przypadku, gdy klienci migrowali z rozwiązań konkurencyjnych (chmurowych lub on premise) do Chmury dla Zdrowia, jak i w sytuacji, gdy klienci podejmowali decyzję o zmianie modelu prowadzenia archiwum EDM

Ważne dla każdego podmiotu leczniczego!

Jednostka ma pełny dostęp do swoich danych w chmurze pod warunkiem, że repozytorium jest wytworzone zgodnie ze standardami wymaganymi przez prawo, co powinno być zweryfikowane przez podmiot leczniczy przed zawarciem umowy z dostawcą. Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Chmury dla Zdrowia w celu wybrania najlepszego rozwiązania dla Twojej placówki medycznej